Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy, nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost OPLET 2l, s.r.o., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, identifikační čísla: IČO: 25619900 DIČ: CZ25619900 A to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně na adresu Email: info@planeta-hracek.cz elektronicky, nebo vložit vyplněný formulář k zásilce, ve které zboží vracíte). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní platbu, kterou zašleme na váš účet. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdržíme zpět vrácené zboží, nebo kupující prokáže, že je zboží zpět na adresu Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, odesláno.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku s jeho nakládáním, a to jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Adresa pro vrácení zboží

OPLET 2l, s.r.o., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4

Důkladným zabalením zamezíte poškození během přepravy. Nezapomeňte prosím přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhnout vzorový formulář