Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)

ZÁSADY OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při zpracování realizovaném správcem osobních údajů,

obchodní společností

Oplet 2l, s.r.o.

se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4

identifikační číslo: 25619900

zapsané v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Úřadu městské části Praha 4 od 30. 10. 1997, spisová značka C 55387 - Městský soud v Praze

e-mail: info@planeta-hracek.cz (dále také jen „správce“)

1. Základní pojmy týkající se ochrany osobních údajů

1.1 GDPR

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nařízení upravující oblast ochrany osobních údajů.

1.2 Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. osoba, která se správcem osobních údajů, vstupuje do obchodního vztahu.

1.4 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za soulad těchto činností s platnými právními předpisy. Ve vztahu k vašim osobním údajům jsme správcem osobních údajů my, tj. obchodní společnost Oplet 2l, s.r.o. Jsme to my, kdo vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

1.5 Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás, jakožto správce, tj. jedná se o subjekt, který v souvislosti s činnostmi, jež pro nás na základě smluvního vztahu vykonává, rovněž provádí zpracovatelské operace s osobními údaji, typicky externí správci webových stránek, poskytovatelé software k provozu webových stránek, externí účetní, externí daňový poradce apod.

1.6 Příjemce osobních údajů

Příjemce osobních údajů je každá osoba, tj. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, ať již se jedná či nejedná o třetí stranu, které jsou osobní údaje poskytnuty.

1.7 Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

1.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer) je důležitým pilířem v rámci ochrany osobních údajů každé společnosti a jeho hlavní úkoly lze zjednodušeně řečeno identifikovat tak, že hlavní povinností DPO je monitorování souladu zpracování osobních údajů, k němuž v rámci společnosti dochází, s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, a v té souvislosti i poskytování informací a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jakož i řada úkolů navazujících na úkol hlavní, např. provádění interních auditů. Nedílnou součástí činnosti pověřence je rovněž spolupráce s dozorovým orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo. Pověřenci nenesou osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, ta leží stále na správcích, případně na zpracovatelích.

1.9 Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

Kategorii (rozsah) zpracovávaných osobních údajů stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah osobních údajů (například jméno, příjmení, IP adresa apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování.

1.10 Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

1.11 Účel zpracování

Účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje (v našem případě nejčastěji plnění závazků ze smlouvy – dodání zboží, existence uživatelského účtu na webovém rozhraní správce, ale často i plnění zákonných povinností – např. archivace osobních údajů pro účely daňové a účetní evidence, nebo i ochrana oprávněných zájmů správce – některé formy přímého marketingu realizované na webovém rozhraní e-shopu, např. rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou nabízeny obdobné výrobky).

2. Zpracování osobních údajů

Z vašich osobních údajů zpracováváme pouze ty, které nám umožní efektivně vám nabízet a prodávat naše produkty, dodržet naše zákonné povinnosti, případně chránit naše zájmy. V závislosti na účelu zpracování zpracováváme vaše identifikační a adresní údaje, údaje o zboží, které u nás poptáváte, údaje z naší vzájemné komunikace a interakce, profilové údaje a případně další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl vždy přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Platí přitom, že v závislosti na účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje zpracovávány buď s vaším souhlasem, nebo i bez vašeho souhlasu, na základě jiného zákonného důvodu jejich zpracování.

3. Kategorie osobních údajů

3.1 Identifikační a adresní údaje

Mezi identifikační a adresní údaje patří jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, případně adresa a údaje fakturační – IČO, DIČ, dále telefon, e-mailová adresa a případně přihlašovací jméno a heslo k vašemu uživatelskému účtu pro e-shop.

3.2 Historie nákupů a údaje o poptávaném zboží

Historie nákupů a údaje o poptávaném zboží se týkají především informací o typu a množství zboží, které jste u nás zakoupili.

3.3 Údaje k užívaným komunikačním zařízením, k používání webových stránek, k aktivitě v uživatelském účtu

Jedná se o informace týkající se zařízení, ze kterých k našim službám přistupujete elektronickou cestou, tj. IP adresa, číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení, údaje o operačním systému vašeho zařízení. Dále se jedná o údaje o používání našich webových stránek, případně další informace – datum a čas vašeho přístupu do našeho e-shopu, adresu webové stránky, ze které jste byli na naši webovou stránku přesměrováni, další údaje přenesené pomocí standardní hlavičky požadavku HTTP, údaje použité k udržení on-line spojení po přihlášení, o uživatelských předvolbách na vašem počítači apod., a to za pomoci souborů cookies v rozsahu, v němž máte jejich použití ve vašem počítači povoleno, a také informace o vaší aktivitě v uživatelském účtu – délka jednoho přihlášení, úkony, které jste při nákupu prováděli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů.

3.4 Profilové údaje

V případě, kdy se stanete našimi přáteli na Facebooku a/nebo jiných sociálních sítích, jsou vašimi profilovými údaji adresa vašeho profilu, vaše zájmy a preference v oblasti hraček a další s tím související údaje a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s námi a jednotlivými uživateli sociální sítě.

4. Další informace

Rádi bychom vás ujistili, že citlivé údaje, tj. osobní údaje vypovídající o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě, vaše genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují vaši přímou identifikaci nebo autentizaci, nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádáni.

Osobní údaje získáváme především přímo od vás při založení našeho vzájemného smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abychom mohli plnit vaše požadavky na nás – nejčastěji dodání zboží, zřízení a správa uživatelského účtu apod. V některých případech získáváme údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku (typicky v případě fungování B2B systému).

Rovněž tak získáváme osobní údaje nepřímo v rámci naší vzájemné komunikace, přičemž v závislosti na vašem postavení vůči nám jsou tyto údaje více či méně konkrétní – např. když navštívíte naše stránky, přihlásíte se do vašeho uživatelského účtu, provádíte objednávku nebo jiné úkony, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače a my tak zjistíme číslo sítě a podsítě, ve které se nachází váš počítač. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, pak v závislosti na rozsahu, v jakém máte ve webovém prohlížeči jejich ukládání povoleno, k nám jejich prostřednictvím posíláte případně další informace – například o stránkách, z nichž jste byli přesměrováni na naše webové stránky, o uživatelských předvolbách na vašem počítači apod. Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají, získáváme informace o vaší aktivitě v uživatelském účtu, umíme odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste při nákupu prováděli, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o vašem operačním systému (například Windows nebo macOS a další), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete.

Rovněž tak pokud se na Facebooku a/nebo dalších sociálních sítích stanete našimi přáteli, můžeme vaše osobní údaje získávat z těchto sociálních sítí, a to např. vaše záliby, zájmy, požadavky, ale i údaje o vašich dětech (tzn. pohlaví, věk apod.).

5. Poskytování osobních údajů našemu internetovému obchodu

S ohledem na náš vzájemný smluvní charakter je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Na druhou stranu však mějte na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání našeho vzájemného vztahu a nemůžeme bez nich uzavřít kupní smlouvu, nemůžeme vám zřídit uživatelský účet atd. To v praxi znamená, že v případě neposkytnutí těchto údajů není možné náš smluvní vztah založit ani jej rozvíjet.

6. Účely a zákonné důvody zpracování vašich osobní údajů

6.1 Případy zpracování vašich osobních údajů bez nutnosti vašeho souhlasu

Je-li zpracování vašich osobních údajů potřeba k realizaci smluvního vztahu, nebo ukládají-li nám právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním osobních údajů, případně je-li zpracování osobních údajů vedeno naším oprávněným zájmem, není k takovému zpracování osobních údajů třeba vašeho souhlasu v následujících případech:

6.1.1 Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh

Když nakupujete přes námi provozovaný e-shop, kontaktujete nás přes kontaktní formulář s dotazem, přihlásíte se k odběru newsletterů (novinek), vytvoříte si u nás uživatelský účet, účastníte se našich akcí či soutěží atd., zpracováváme v příslušné rozsahu vámi poskytnuté údaje a informace, abychom vám mohli vyhovět, vyřešit případný problém, zodpovědět váš dotaz apod.

V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a realizaci dané smlouvy, resp. pro splnění daného požadavku a obecně platí, že osobní údaje nám v těchto případech poskytujete prostřednictvím objednávkového formuláře, registračního formuláře nebo dalších dokumentů, resp. informačních kanálů, jejichž prostřednictvím s námi navazujete kontakt, požadujete od nás plnění, zakládáte smluvní vztah.

Toto platí většinou v následujících případech:

  • objednávkový systém na námi provozovaném e-shopu

· zřízení a vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní našeho e-shopu

  • registrace v objednávkovém systému B2B
  • registrace do námi pořádaných soutěží
  • vstup do diskuzního fóra

· zasílání dotazů přes kontaktní formulář či sociální sítě

Právní povinnost zpracovávat osobní údaje klientů je nám jako správci osobních údajů uložena některými zvláštními právními předpisy:

· jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely plnění povinností vyplývajících z daňové a účetní evidence v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tj. pro účely doložení účetních/daňových dokladů + dokladů k uskutečnění realizace obchodu (zejména faktury, dodací listy, výpisy z účtu, pokladní doklady, příjemky, výdejky a údaje na nich) – tj. v tomto směru se jedná zejména o identifikační a adresní údaje, údaje o historii nákupů, platební informace

· reklamace, reklamační řízení – pro účely umožnění realizace vašich práv jakožto našich zákazníků vyplývajících pro vás z odpovědnosti za vady uchováváme údaje nezbytné k identifikaci vaší objednávky a dále vaše identifikační a adresní údaje

6.1.2 Zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů správce

V některých případech vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů existence našeho oprávněného zájmu, kterým může být např. ochrana našich práv, nebo realizace našich podnikatelských aktivit:

· vymáhací řízení – pro případ existence pohledávek po splatnosti – např. pokud nám neuhradíte kupní cenu za dodané zboží a my ji po vás budeme nuceni vymáhat – v takovém případě uchováváme vaše identifikační a adresní údaje, doklady k uskutečnění realizace obchodu, platební informace, IP adresu

· v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zasílání obchodních sdělení jako forma přímého marketingu stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou vám nabízeny naše vlastní obdobné výrobky při zachování vaší možnosti jednoduchým způsobem se z odběru obchodních sdělení odhlásit – e-mail a telefon (jinými slovy – pokud jste u nás již učinili nákup, můžeme použít adresu vaší elektronické pošty, abychom vám zasílali marketingová sdělení o podobných výrobcích, pokud se z odběru novinek neodhlásíte, kdy tato možnost je vám umožněna vždy v každém takovém obchodním sdělení)

Níže uvedené body souvisí i se soubory cookies, o kterých je dále pojednáno v samostatné kapitole:

· pořizování přehledů v souvislosti s vaší činností v rámci vašeho uživatelského účtu – osobní nastavení (preference) včetně vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies

· vyhodnocování údajů o způsobu využití námi provozovaných webových stránek, za účelem zjištění zákaznického chování a zákaznických preferencí – např. vyhodnocování způsobů vyhledávání zboží za účelem efektivního uspořádání webového rozhraní a prezentace zboží

· vylepšování našich služeb a přizpůsobování je vašim technickým možnostem – informace o operačním systému, jeho verzi, technická data o zařízeních, z nichž se přihlašujete

· statistické účely – měření návštěvnosti webového rozhraní, zlepšení fungování webového rozhraní, přidání funkcionalit apod.

· zajištění bezpečnosti našich stránek, umožnění identifikaci útoků na naše webové stránky – údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem internetového připojení, informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení

6.1.3 Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem

V případech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jen s vaším souhlasem. Jen s vaším souhlasem tak zpracováváme osobní údaje potřebné k marketingovému zpracování, a to i prostřednictvím automatizovaného zpracování včetně profilování (vyjma zasílání obchodních sdělení, jejichž zasílání jakožto forma přímého marketingu je v souladu s naším oprávněným zájmem, viz výše), které nám skrze bližší poznání vašich představ o poptávaných produktech a vašich potřeb ve vztahu k námi nabízenému zboží, umožní lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění našich služeb.

Profilování je formou automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití získaných osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů týkajících se vaší osoby, a to zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se vašich osobních preferencí, zájmů a místa, kde se nachází vámi použité zařízení.

Jinými slovy, aby naše výrobky odpovídaly kontextu doby a my byli schopni adekvátně reagovat na vaše požadavky a potřeby a zároveň vám mohli efektivně poskytovat informace o našich výrobcích, slevových akcích a námi pořádaných soutěžích apod., můžeme například údaje z vaší nákupní historie či data vyplývající z vašich objednávek, z vašeho chování na webovém rozhraní, použít k přizpůsobení obsahu našich obchodních sdělení vašim preferencím, k vylepšení vaší uživatelské zkušenosti na našem webovém rozhraní, anebo k poskytnutí relevantních doporučení pro ostatní zákazníky. Pro tyto účely analyzujeme a segmentujeme zjištěná data prostřednictvím našich zpracovatelů formou automatického zpracování, tj. prostřednictvím výpočetní techniky (specializovaného software) tak, abychom vám ve výsledku mohli učinit nabídku šitou na míru vašim požadavkům a potřebám, která reaguje na vaše dosavadní nákupní chování. Jde nám zkrátka o to, abychom na jedné straně v rámci naší obchodní činnosti ve vztahu k vám „nezaspali“ a byli schopni vždy uspokojit vaši potřebu a zachovat vysoký standard našich produktů a na straně druhé, abychom vás neobtěžovali s nabídkami, které pro vás nejsou zajímavé a relevantní.

Na základě vašeho souhlasu, za účelem shora uvedeným, evidujeme vaše jméno a příjmení, váš e-mail a telefon, vaši IP adresu a historii nakoupeného a prohlíženého zboží, a následně prostřednictvím automatické datové analýzy vyhodnocujeme, jaké zboží u nás nejčastěji poptáváte, v jakém množství a jak často a v jaké cenové kategorii tak, abychom vám mohli váš budoucí nákup ulehčit či zpříjemnit – např. i vaším přímým oslovením pro případ, že budeme mít v nabídce obdobný či totožný produkt, vámi často poptávaný, v akci či slevě apod. Zohledňujeme také např., zda jste naším novým zákazníkem, nebo zákazníkem stávajícím, dlouhodobým nebo spíše občasným, anebo zda jste s námi naše vzájemné vztahy ukončili.

Údaje o vašich preferencích můžeme obohacovat i o údaji ze sociálních sítí, např. pokud se stanete našimi přáteli na Facebooku, a/nebo jiných sociálních sítích, můžeme využít údaje sdílené o vás, vašich dětech, jejich zálibách a dovednostech k tomu, abychom vám nabídli výrobek, o kterém si myslíme, že ho vy nebo vaše děti oceníte.

Pouze s vaším souhlasem tak budeme zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení, pro účely personalizace e-shopu a pro účely detailní segmentace chování našich zákazníků, která nám umožní poskytnout relevantní doporučení našim ostatním zákazníkům.

Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@planeta-hracek.cz. Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše data nebudou nadále marketingově zpracovávána nebo využívána pro nabídku obchodu a služeb, pokud nebude takové zpracování založeno na jiném zákonném důvodu zpracování, které jsou uvedeny shora v tomto dokumentu, nebo pokud nebude založeno na anonymním zpracování.

Na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte ke zpracování pro marketingové účely, včetně zpracování automatizovaného, počítaje v to rovněž profilování, pak mohou být vaše osobní údaje předány níže uvedeným spřízněným společnostem, a to pro shodné účely, pro které nám byl souhlas udělen a po dobu trvání souhlasu.

7. Cookies

Stejně jako většina internetových stránek i naše webové stránky používají za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení a poskytování dalších funkcí cookies.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kB. Cookies nám umožňují zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů, zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, nastavení bezpečného vyhledávání a další nastavení a přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro vás maximálně účinné. Příští návštěva stránek tak může být snazší, uživatelsky přívětivější a pro vás i pro nás přínosnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil vašich online aktivit a ve většině případů soubory cookies neumožňují identifikovat přímo vás jako konkrétní fyzickou osobu a příslušná data ukládáme anonymně, bez spojení s dalšími vašimi osobními údaji, kdy obsah cookie je omezen na identifikační číslo (tj. cookies pouze identifikují přístup k našim webovým stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení – počítač, tablet, chytrý telefon). I v případě užívání reklamních cookies sloužících k lepšímu zacílení reklamy (bez vašeho současného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely), dochází výhradně k segmentaci návštěvníků na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek – tj. bez propojení s dalšími vašimi osobními údaji (cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče).

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Ke spojení identifikačního čísla s dalšími identifikačními údaji, jako jsou jméno, e-mailová adresa, IP adresa atd., dochází v případě, pokud s námi navážete kontakt pomocí námi spravovaného uživatelského účtu na našem webovém rozhraní, vaše e-mailová adresa bude připojena k určitému cookie a vznikne tak individuální profil vašich online aktivit. V případě, že nám v rámci své registrace, případně kdykoliv později udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, umožníte nám, abychom vám posílali nabídky a propagační materiály v personalizovaném provedení, vycházejíce při tom nejen z obecných vzorců chování návštěvníků webových stránek, ale rovněž z vaší nákupní historie, z vašeho individuálního profilu, tj. z přidané hodnoty znalosti dalších údajů, které vás do určité míry charakterizují a které jsou prostřednictvím tzv. automatizovaného zpracování, včetně profilování, zpracovány a vyhodnoceny.

V následujícím textu se dočtete, jaké typy cookies používáme i jak tyto soubory cookie využíváme v reklamě.

7.1 Využívané druhy cookies

V rámci provozu našich webových stránek využíváme jednak tzv. „session cookies“, neboli cookies v průběhu relace (dočasné cookies), které jsou uloženy pouze po dobu, kdy navštívíte naše internetové stránky, a které nám umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Dále využíváme tzv. persistent cookies “, neboli dlouhodobé cookies, které zůstávají ve vašem počítači déle, a slouží pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně vstupují na naše internetové stránky, resp. umožňují nám identifikovat váš počítač (nebo jiné zařízení, z něhož na naše stránky přistupujete), jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Účelem využívání trvalých cookies je poskytnout vám optimální uživatelský návod, jakož i „rozpoznat vás“ (resp. vaše zařízení) a představit vám maximálně diverzifikované internetové stránky a nový obsah při opakovaném použití. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě základní skupiny:

• Cookie první strany („ first party cookie“) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.

• Cookie třetích stran („third party cookie“) – jsou vytvářeny jinými skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

7.2 Kategorie cookies podle jejich funkcí

V rámci shora uvedených druhů cookies rozlišujeme následující kategorie cookies:

  • absolutně nezbytné (krátkodobé, první strany): tato cookies jsou zásadně důležitá k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a využívat jejich vlastnosti. Jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj. Bez těchto cookies nelze zajistit služby, o které jste požádali,
  • výkonnostní (dlouhodobé, první i třetí strany): tato cookies shromažďují informace o způsobech, jakými návštěvníci využívají webové stránky, například které stránky navštěvují nejčastěji. Tato cookies neshromažďují žádné informace, které dokážou identifikovat návštěvníka. Všechny informace shromážděné pomocí cookies jsou agregovaného typu, tedy souhrnné, a proto také anonymní. Informace jsou využívány pouze k lepšímu fungování webové stránky,
  • funkční (dlouhodobé, první i třetí strany): tato cookies umožňují konkrétní webové stránce, aby si zapamatovala vámi provedené volby, a aby vám nabídla další, aktuální a více osobnostně zaměřené funkce. Tyto soubory cookie nejsou nezbytné, avšak umožňují webové stránce poskytovat rozšířené funkce, zlepšovat uživatelské prostředí – umožňují webovým stránkám ukládat informace, které jste již jako uživatelé webových stránek zadali (např. ID uživatele, výběr jazyka, umístění uživatele, nastavení ochrany osobních údajů). Cílem těchto cookies je nabídnout vylepšené, individualizované funkce pro jednotlivé uživatele. Funkční cookies jsou používány také k tomu, aby umožnily využití některých požadovaných funkcí, jako je přehrávání videí. Tato cookies nedokáží sledovat vaše prohlížecí aktivity na dalších webových stránkách,
  • reklamní (dlouhodobé, první i třetí strany): tato cookies se používají jako zdroj reklamy s obsahem, který je pro vás důležitější, a který odpovídá vašemu zájmu. Používají se také pro omezení počtu reklam, které uvidíte na obrazovce a jako pomocný nástroj pro měření účinnosti reklamních kampaní. Obvykle jsou umisťovány sítěmi pro reklamu, s povolením provozovatele sítě.

7.3 Další informace o cookies

7.3.1 Sdílení nástrojů cookies třetích stran – sociální sítě

Na našich webových stránkách využíváme tzv. vložená ‘sdílená’ tlačítka (také social plug-in). Ta slouží jako záložky pro návštěvníky a používají se pro sdílení obsahu po oblíbených sociálních sítích těchto návštěvníků (Facebook, Google+, YouTube apod.). Jakmile jedno takové tlačítko stlačíte, může služba, kterou jste si vybrali, definovat takové cookie a jeho pomocí sdílet obsah. Pokud na našich webových stránkách využijete možnost propojení se službou typu Facebook, YouTube či Google+ prostřednictvím kliknutí na příslušnou ikonu, můžeme použít vaše osobní údaje. Tyto nástroje jsme integrovali na naše webové stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Jejich použitím můžeme získat určité údaje ze sociálních sítí, které následně využíváme pro marketingové účely. Využívání těchto cookies nekontrolujeme, a proto jako uživatelé byste měli bližší informace ke cookies těchto stran měli hledat na příslušné webové stránce třetí strany.

7.3.2 Vložená cookies třetích stran – dlouhodobé, třetí strany

Cookies třetích stran vytvářejí organizace, které nám poskytují nejrůznější služby. My např. využíváme služby externích analytiků. Tito dodavatelé vytvářejí naším jménem soubory cookie, díky nimž se dozvídáme, co je a co není oblíbené, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně apod.

Zároveň my využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, např. společnosti Google, Facebook a další. Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě umisťujeme na tyto jiné webové stránky cookies třetí strany. Získané informace můžeme použít, aby se vám zobrazila reklama odpovídající vašemu zájmu nebo dle vašeho chování na internetu.

7.3.3 Web Beacons a local storage

Aby byl obsah našich webových stránek relevantní, snadno použitelný a aktuální, využíváme analytické služby internetu, které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem návštěvníci využívají naše internetové stránky. Tyto služby využívají některé technologie sběru dat, jako např. web beacons. Web beacons jsou malé elektronické obrázky, které slouží jako signálové oznámení cookies, počítají návštěvy a sledují využívání a účinnost webové stránky. Na druhé straně, tato funkce nám oznamuje, o jaký obsah mají naši návštěvníci zájem a pomáhá nám zajišťovat zákaznicky přizpůsobené informace na našich webových stránkách. Tyto "web beacons" jsou anonymní a neobsahují ani neshromažďují žádné informace, jejichž pomocí byste mohli být identifikováni.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

7.4 Účel využití cookies 7.4.1 K uložení osobních nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout třeba nejbližší odběrové místo sítě Uloženka apod. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.

7.4.2 K zabezpečení

Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

7.4.3 Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ta pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se zákazníci na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou kategorii navštíví opakovaně určitý počet lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

7.4.4 K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

7.4.5 K reklamním účelům

Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro vás jako uživatele a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V případě, kdy máme váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování, můžeme pro tyto účely cookies propojit s dalšími vašimi osobními údaji a za pomocí automatizovaného zpracování vytvářet vaše individuální profily následně využité pro účely reklamy na míru.

7.5 Možnosti nastavení užívání cookies

Ve většině případů neexistuje ustálený způsob, jak soubory cookies zakázat, aniž by došlo ke kompletnímu nebo částečnému omezení funkčnosti webových stránek. Pokud si nejste jistí, zda cookies k plnohodnotnému využití poskytovaných služeb potřebujete, doporučuje se ponechat je zapnuté.

Cookies můžete ve vašem prohlížeči vymazat – zpravidla tato volba bývá umístěna v „Historii navštívených stránek“.

Prohlížeče také umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat – např. prostřednictvím funkce „Zapnout ochranu před sledováním“. Upozorňujeme, že však v takovém případě může být funkcionalita našich stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Mozilla Firebird, Mozilla Firefox, Safari a další).

Další užitečné informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

8. Doba uchování vašich osobních údajů

Doba uchování vašich osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, které jsou popsány výše v tomto dokumentu, a v řadě případů je dána příslušnými právními předpisy:

· osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku – dodání zboží, vedení uživatelského účtu, trvající registrace, trvání soutěže atd.

· osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10 let

· osobní údaje shromažďované za účelem realizace našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány do doby vašeho odhlášení se z odběru novinek, resp. v případě pořizování přehledů v souvislosti s vaší činností v rámci vašeho uživatelského účtu po dobu trvání vašeho uživatelského účtu a osobní údaje shromažďované pro účely vymáhacího řízení pak po dobu 10 let

· osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu pak budeme zpracovávat do doby odvolání souhlasu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu (registrovaní uživatelé) a dále 1 rok od jeho ukončení (pro případ, že k odvolání souhlasu nedojde)

9. Způsoby zpracování a zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti, přičemž v některých případech mohou být vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny společností s námi spřízněných, tj. společnostmi, které buď přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastní či ovládají naši společnost, anebo jsou přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastněny či ovládány stejným subjektem jako naše společnost (dále jen „Spřízněné společnosti“).

Tyto společnosti v našem zastoupení vykonávají určité funkce, v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů nám pomáhají se zajišťováním zboží pro naše zákazníky. Tyto společnosti zpracovávají pouze údaje, které jsou nezbytné pro realizaci našich vzájemných vztahů a jsou v souladu s našimi pokyny.

Údaje zpracováváme manuálně i automaticky prostřednictvím našich zaměstnanců, a dále prostřednictvím námi, na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, pověřených zpracovatelů (a jejich zaměstnanců), kteří zabezpečují činnosti a služby tvořící součást námi poskytovaných služeb. Za účelem plnění povinností vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou tak vaše osobní údaje zpřístupněny všem našim zpracovatelům, a to vždy v míře potřebné pro naplnění účelu zpracování.

Zpracovatelé jsou povinni chránit vaše osobní údaje nejméně ve stejném rozsahu jako my, přičemž vybíráme pouze takové zpracovatele, kteří s ohledem na povahu, kontext a kategorii osobních údajů, poskytují dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana vašich práv. Osobní údaje mohou být případně poskytnuty rovněž subjektům, které plní funkci zpracovatele pro našeho zpracovatele a jejich zaměstnancům. Naši zaměstnanci nebo zaměstnanci zpracovatele, případně jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat vaše osobní údaje v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností, budou přicházet do styku s vašimi osobními údaji u nás nebo našich zpracovatelů, jsou povinni – ať již na základě smluvně převzatého závazku nebo na základě zákona – zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Zpracovatelé osobních údajů podle účelů zpracování:

· pro účely plnění smlouvy (nákup na e-shopu, B2B objednávkový systém, vedení uživatelského účtu, věrnostní program, pořádání soutěží apod.): poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé software e-shopu, doručovatelé zásilek (přepravní společnosti), zprostředkovatelé plateb, poskytovatelé software pro vedení uživatelského účtu, účtu B2B, poskytovatelé sms služeb, poskytovatelé cloudových úložišť

· pro účely marketingu: poskytovatelé software e-shopu, poskytovatelé software sloužícího k datovým analýzám v souvislosti s personalizací reklamy, smluvním partnerům zajišťujícím pro nás inzerci zboží

· pro účely vymáhání pohledávek a reklamační řízení: advokátní kancelář

· pro účely daňové/účetní evidence: daňový poradce, auditor, advokátní kancelář, správce daně

Vzhledem k tomu, že v rámci marketingových aktivit využíváme služeb zahraničních společností, nebo s nimi spolupracujeme, a to se společnostmi Facebook, Google a další, přičemž se jedná o společnosti, které mají hlavní sídlo mimo území Evropské unie, může v těchto případech dojít k přenesení osobních údajů mimo území Evropské unie, a to na území Spojených států amerických. Takové předání je v souladu s požadavky čl. 45 GDPR, když z rozhodnutí KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, byla úroveň ochrany osobních dat zajišťovaná Spojenými státy americkými vyhodnocena jako odpovídající a takové předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení (jedná se o tzv. předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně).

V souladu s některými našimi zákonnými povinnostmi mohou případně vaše osobní údaje být zpřístupněny třetím osobám oprávněným na základě právních předpisů – správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou (např. správce daně), příp. orgánům činným v trestním řízení.

Vyjma shora uvedených případů vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme, nepřevádíme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám pro jejich vlastní účely, včetně účelů marketingových a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud o to nebudeme požádáni v souladu se zákonem, nebo pokud k takové činnosti nedáte souhlas.

10. Vaše práva při zpracování vašich osobních údajů

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte zákonem zaručenu celou řadu práv.

V souladu s právem na přístup k osobním údajům máte právo získat od nás potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a jste rovněž oprávněni získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

· účelu zpracování, pro které jsou vaše osobní údaje určeny

  • kategoriích dotčených osobních údajů
  • příjemcích osobních údajů nebo kategoriích příjemců

· plánované době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, resp. kritéria použitá ke stanovení této doby

· existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování

· skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

Veškeré tyto informace vám v obecné rovině poskytujeme v tomto dokumentu, nicméně pokud máte jakékoliv nejasnosti, či konkrétní požadavky, neváhejte se na nás obrátit se žádostí o poskytnutí doplňujících informací. K vaší žádosti vám můžeme poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž jestliže vaši žádost podáte ve formě elektronické, poskytneme vám informace v běžně užívané elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Upozorňujeme, že vaším právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V souladu s právem na opravu osobních údajů je každý, kdo zjistí, že námi zpracovávané údaje obsahují chybné či nepřesné údaje, oprávněn žádat provedení opravy osobních údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, případně – s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, může žádat o doplnění neúplných osobních údajů.

Vaším zvláště podstatným právem je právo vznést námitku proti zpracování, jak je již výše naznačeno. Toto právo vás opravňuje z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud k jejich zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu, jak shora popsán, a to včetně profilování, je-li realizováno na základě našeho oprávněném zájmu. Pokud v takovém případě neprokážeme existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo vznést námitku kdykoliv a osobní údaje v takovém případě již nebudou zpracovávány.

V souladu s právem na výmaz údajů, resp. právem být zapomenut, sdělujeme jakožto správce, že v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (např.. zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, z vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za předpokladu, že zároveň neexistuje jiný právní důvod jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, podali jste námitku proti zpracování a na naší straně nepřevažují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, anebo jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo právu České republiky), můžete nás požádat o výmaz osobních údajů. Upozorňujeme, že váš požadavek na výmaz nemůžeme realizovat v případě, kdy zpracování osobních údajů je vyžadováno pro plnění právní povinnosti, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Každý má možnost žádat omezené zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), nebo v případě, že zpracování je protiprávní a vy odmítáte z nejrůznějších důvodů výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, anebo v případě, kdy již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vy proti takovém zpracování vznesete námitku proti takovému zpracování po dobu, kdy nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, které tvrdíte. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Doplňujeme, že na zrušení omezení zpracování vás předem upozorníme.

Zároveň oznámíme jednotlivým příjemcům údajů, jak shora uvedeny (tj. třetí subjekt, kterému byly poskytnuty, zpřístupněny osobní údaje, včetně našich zpracovatelů), veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Jak je uvedeno výše, za účelem zlepšení služeb vám, našim zákazníků, realizujeme profilování vašich osobních údajů s tím, že toto profilování se děje výlučně s vaším souhlasem. V případě odvolání souhlasu tak vaše osobní údaje pro tyto účely bezodkladně přestaneme užívat a budou vymazány z naší databáze zákazníků, kteří udělili souhlas se zpracováním.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, nebo k němu dochází za účelem plnění závazků ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou, má každý z vás právo získat námi poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, přičemž je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci. Realizací práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz.

Za účelem realizace vašich shora uvedených práv se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu: info@planeta-hracek.cz. Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, vás informujeme o způsobu vyřízení vaší žádosti o přijetí opatření vyplývajících z vašich shora uvedených práv. Lhůtu pro vyřízení vaší žádosti můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce, přičemž o takovém prodloužení vás informujeme do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Informace vám poskytneme v elektronické formě, pokud si nepožádáte o jiný způsob. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme nepřijmout opatření, o něž jste požádali, budeme vás o tom neprodleně informovat a nejpozději do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti, a to spolu s důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě můžete realizovat vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.

Doplňujeme, že veškerá sdělení a veškeré úkony shora popsané se poskytují a činí bezplatně, pouze za situace, kdy jsou vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a to zejména proto, že se opakují, můžeme vám buď uložit přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady spojené s poskytnutím vámi požadovaného anebo můžeme odmítnout vaší žádosti vyhovět. Současně vězte, že pokud bychom měli důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Uzavřením smlouvy s naším internetovým obchodem zároveň souhlasíte se zněním tohoto textu, obdobně, jako je tomu v případě obchodních podmínek.

V Praze dne 17.8. 2018

Oplet 2l, s.r.o.